Activiteiten

Om een indruk te geven van onze manier van werken en van de aanwezige kennis en ervaring van ons bureau in het binnen- en buitenland is het volgende overzicht opgenomen (klik op het onderwerp voor toelichting).

De voorbeelden die beschreven worden zijn fictief maar berusten op door Bureau de Rijk verrichte onderzoeken.

Waarom kiezen voor een particulier recherchebureau?

Alvorens een bedrijf de politie voor onderzoek inschakelt, wordt in de praktijk veelal eerst een beroep gedaan op een particulier recherchebureau, ondanks dat het vaak een onderzoek naar strafbare feiten betreft. Hieraan kunnen bedrijfsmatige belangen ten grondslag liggen. Het voorkomen van negatieve publiciteit is daar één van. Daarnaast wordt de aangifte regelmatig niet naar tevredenheid behandeld door onvoldoende capaciteit en deskundigheid.
Na afloop van dit onderzoek kan het bedrijf er alsnog voor kiezen de zaak via het civiele recht af te doen of aangifte te doen bij de politie.
Particuliere recherchebureaus verrichten feitenonderzoek in zaken met een privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achtergrond. Materiaal dat hieruit voorkomt kan dienen als bewijs-materiaal in een gerechtelijke procedure. Hiermee wordt voorkomen dat de opdrachtgever schade toegebracht wordt. Het materiaal dient tevens als informatiebron bij het nemen van contractuele beslissingen.
Volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus(Wpbr) dienen particuliere recherchebureaus een eerlijk en helder onderzoek uit te voeren die in overeenstemming is met de Wpbr. Het belang van de burger staat hierbij voorop.

Terug naar boven

Bedrijfsfraude

Jaarlijks ondervinden bedrijven en instellingen een schade van miljarden als gevolg van frauduleuze handelingen. Het grootste deel van de gemelde gevallen betreft het ontvreemden van bedrijfsgoederen.
Merendeels zijn het eenvoudig te plegen delicten, verricht door het eigen personeel en door externe personen die met eigen personeel in contact staan. Onderneemt men echter geen maatregelen om de frauduleuze handelingen te stoppen dan nemen deze in de meeste gevallen zelfs toe en gaat dit van kwaad tot erger. Een medewerker van een firma die zich d.m.v. fraude verrijkt en die hiermee onbelemmerd door kan gaan, zal zijn strafbare handelingen niet uit zichzelf beëindigen.
De professionele en altijd bewust ondernomen vormen van fraude kunnen het bedrijfsklimaat grondig verpesten. Deze regelrechte criminele activiteiten kunnen een verlaging van de normen bij de andere medewerkers tot gevolg hebben.
De mogelijkheid bestaat om de fraude te stoppen door aangifte te doen bij de politie. In veel gevallen is de politie overigens vanwege tijdgebrek en andere prioriteiten niet in staat een onderzoek in te stellen. Politie en justitie dienen het algemeen belang.
Bureau de Rijk richt zich in de eerste plaats op het belang van haar opdrachtgever/cliënt. Wij houden ons in opdracht van onze cliënten veelal primair bezig met het voorkomen en beperken van schade/verliezen als gevolg van criminele (frauduleuze) activiteiten. Slecht een klein deel van de onderzoeken die door Bureau de Rijk zijn verricht komen, in opdracht van cliënt bij de politie of bij de strafrechter terecht.

Terug naar boven

Alimentatieonderzoek

Zodra uw ex-partner een relatie heeft met wie zij/ hij samenwoont, vervalt uw partneralimentatie. Meestal- en ook waarschijnlijk in uw geval- ontkent men dit en zal u dit moeten bewijzen.

Al 25 jaar de specialisten in onderzoek naar samenwoning
Wij zijn al 25 jaar de specialisten in onderzoek naar en het bewijzen van samenwoning. Vele honderden lotgenoten (onder wie verschillende BN-ers) gingen u voor en lieten het onderzoek en de bewijsvoering aan ons over.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of - en eventueel het bewijzen - dat uw ex-partner met een ander samenwoont als waren zij met elkaar gehuwd, zodat op grond van het bepaalde in artikel 1:160 BW uw onderhoudsplicht van rechtswege komt te vervallen.

Omgekeerde bewijslast Ė terugbetalen ontvangen alimentatie
Bureau de Rijk heeft voor wat betreft het verrichten van alimentatieonderzoeken een zeer goede reputatie bij de Rechtbank. Circa 90 % van de vele honderden door ons verrichte totaalonderzoeken heeft geleid tot nihil-stelling van de alimentatieplicht van onze cliŽnten. In vele gevallen zelfs met terugwerkende kracht, waardoor men de ten onrechte ontvangen partneralimentatie aan onze cliŽnten moest terugbetalen.

Het is ook een aantal malen voorgekomen, dat de Rechtbank heeft besloten tot een omgekeerde bewijslast waarbij de ex-partner moest bewijzen dat zij niet samenwoonde. De rechter deed deze uitspraken op basis van onder anderen het verslag van een door Bureau de Rijk verricht onderzoek.

En onlangs werd een ex-partner van ťťn van onze cliŽnten niet alleen veroordeeld tot het met terugwerkende kracht terugbetalen van de door onze cliŽnt betaalde alimentatie, maar ook tot het vergoeden van door onze cliŽnt gemaakte kosten voor het recherchebureau.

Onze methode van onderzoek die zeer succesvol is gebleken
Bureau de Rijk hanteert een methode voor alimentatieonderzoeken die inmiddels zeer succesvol is gebleken. Indien opdrachtgever echter zelf al over veel informatie beschikt waarmee kan worden aangetoond, dat de ex-partner met een ander samenwoont, kan van de standaardmethode worden afgeweken en worden volstaan met een beperkt onderzoek.

Na een vooronderzoek, dat altijd door Bureau de Rijk wordt verricht, kan worden bepaald of de standaardmethode al of niet moet worden ingezet en of het onderzoek tot goede resultaten zal leiden.

Honorarium op basis van succes fee!
Doordat Bureau de Rijk in heel Nederland opereert, is het mogelijk om uw onderzoek met een ander te combineren indien beide onderzoeken in dezelfde regio moeten worden verricht. Zo kunnen wij u misschien een scherp tarief aanbieden.

Ook is het soms mogelijk om na het vooronderzoek een tarief met u af te spreken voor het vervolgonderzoek dat gedeeltelijk afhankelijk is van het resultaat hiervan. Een zogenaamd succes fee.

Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact op met ons hoofdkantoor: 023 5627112 en vraag een geheel vrijblijvend gesprek aan. Wij willen u graag onze methode uitleggen en u een prijsopgave doen. Uiteraard kunt u ons ook via het contactformulier bereiken en uw vragen stellen.Terug naar boven

Antecedentenonderzoek

De directeur van een gerenommeerd bedrijf zoekt voor vitale positie binnen zijn bedrijf een geschikte kandidaat. Bureau de Rijk onderzoekt onder andere de volgende gegevens:

Terug naar boven

Concurrentiebeding

Chauffeurs in dienst van een bloemenexportbedrijf besluiten zelfstandig te gaan werken en be ëindigen hun dienstverband. De werkgever vermoedt dat ze hun werkterrein voornamelijk zullen gaan richten op zijn klantenbestand.
Bureau de Rijk schaduwt deze personen gedurende een week in Duitsland en bewijst dat zij stelselmatig leveren bij de afnemers van hun ex-werkgever waarmee zij in strijd met hun concurrentiebeding handelen. Vervolgens legt de werkgever beslag op de goederen van zijn ex-werknemers, middels het boetebeding welke bij het concurrentiebeding is afgesloten.

Terug naar boven

Verzekeringsfraude

Verzekeringsnemer X doet aangifte van diefstal van zijn auto. De verzekeringsmaatschappij vermoedt fraude en schakelt Bureau de Rijk in.
Wij stellen een onderzoek in en ontdekken dat verzekeringsnemer X veel vrienden heeft met criminele antecedenten. Tevens ontdekken wij dat X veel schulden heeft. Twee weken schaduwen levert inderdaad het bewijs op dat de vrienden van X zijn auto in een schuur hebben staan en hem aan het ontmantelen zijn voor de verkoop in onderdelen. Op het Internet boden zij vervolgens de onderdelen te koop aan.

Terug naar boven

Onderzoek naar (onrechtmatig) ziekteverzuim

Werknemer X, die al ruim twaalf jaar in dienst is, is al geruime tijd uit de roulatie en zit ziek thuis. Priv é-problemen en problemen op het werk houden hem al vijf maanden thuis.
Collega's zien X regelmatig rijden met een oude bestelbus. De werkgever vermoedt fraude en laat de Arbo-dienst een onderzoek instellen. Deze stellen vervolgens vast dat X voor zijn vader, die een timmerfabriek heeft, af en toe even wat houtafval naar de plaatselijke openbare sociale werkplaats brengt.
Bureau de Rijk onderzoekt vervolgens deze zaak en brengt aan het licht dat X zich recent heeft ingekocht in de zaak. Enkele dagen observatie levert het bewijs dat X vrijwel dagelijks aan het werk is voor de timmerfabriek.
X wordt op staande voet ontslagen op basis van het onderzoeksverslag (zonder bewijs kunt u een werknemer niet ontslaan) en heeft hierdoor geen recht op de premie voor het ontbinden van zijn dienstverband. Dit was nou net het bedrag waarmee X zich had ingekocht bij de firma.

Terug naar boven

Incasso-opdrachten

De heer X weigert zijn ex-vrouw alimentatie te betalen en schrijft zich uit naar het buitenland en be ëindigt op sluwe wijze zijn bedrijfsactiviteiten. De advocaat van zijn ex-vrouw spant een gerechtsprocedure tegen hem aan.
Na drie jaar doet de Rechtbank uitspraak en veroordeelt X bij verstek tot betaling van € 125.000,--. In het vonnis stelt de Rechtbank dat X gegijzeld mag worden door justitie voor een periode van veertien maanden. Dit als dwangmiddel voor zijn betaling aan zijn ex-vrouw. Een deurwaarderskantoor wordt door de vrouw ingeschakeld voor de uitvoering van het vonnis.
In overleg met de vrouw schakelt het deurwaarderskantoor Bureau de Rijk in. Onderzoek brengt aan het licht dat X een woning huurt op een vakantiepark in Nederland. Van buurtbewoners vernemen wij dat X altijd de laatste week van de maand aanwezig is op het adres.
De deurwaarder reserveert via de politie een cel. Bureau de Rijk observeert de woning gedurende de laatste week van de maand en krijgt zodoende X in het vizier. Wij houden vervolgens de politie en de deurwaarder continu op de hoogte van de positie van X en zij lichten hem na twee dagen om 04:30 uur van zijn bed. X gaat voor enkele uren de gevangenis in en maakt vervolgens om 10:30 uur het openstaande bedrag inclusief kosten telefonisch over vanuit het buitenland op de bankrekening van het deurwaarderskantoor.

Terug naar boven

Preventie-adviezen

Nadat wij een fraudezaak bij een bedrijf hebben onderzocht kunnen wij desgewenst de bedrijfsstructuur bestuderen en de zwakke schakels zodoende blootleggen. Vervolgens brengen wij een advies uit hoe cli ënt in de toekomst de schade als gevolg van fraude kan beperken of zelfs voorkomen.

Terug naar boven

Kredietwaardigheidsonderzoek

De heer X wil een compagnonschap aangaan met een studiecollega. Voor de start van het bedrijf zullen beide compagnons een flink bedrag moeten inleggen.
Deze mijnheer Y zegt over ruim voldoende liquide middelen te beschikken. X heeft een goede naam hoog te houden in de zakenwereld. Hij wil zekerheid over zijn compagnon en niet geconfronteerd worden met een zakenpartner die zijn verplichtingen niet na kan komen waardoor hij misschien bij een faillissement betrokken kan raken.
Ook wil hij niet geconfronteerd worden met een compagnon die wellicht in het verleden betrokken is geweest bij frauduleuze zaken.
Bureau de Rijk stelt een onderzoek naar Y en komt tot de conclusie dat Y over voldoende financiële middelen beschikt, zijn financiële verplichtingen altijd correct nakomt, niet voorkomt in de registers van regionale deurwaarderskantoren en incassobureau's, een blanco strafblad heeft, een goede staat van dienst bij vorige werkgevers en nog nimmer betrokken is geweest bij een faillissement.
X en Y starten de onderneming en schakelen ons nog regelmatig in voor het verrichten van een onderzoek.

Terug naar boven

Onderzoek i.h.k.v. merken-, modellen- en octrooibescherming

Firma X wordt geconfronteerd met namaakartikelen van een uit hun collectie afkomstig product. Hierdoor lijdt het bedrijf circa twee miljoen euro schade op jaarbasis.
Het bedrijf schakelt Bureau de Rijk in voor het achterhalen van de bron van deze namaakartikelen. Een grootscheeps onderzoek brengt in eerste instantie de verkopers van deze nepartikelen aan het licht. Verder uitgebreid onderzoek levert vervolgens de expediteur op die de nepartikelen aflevert bij de verkopers en na nog eens twee maanden van onderzoek komen we bij de fabrikant van deze namaak-artikelen.
Vervolgens schakelt bedrijf X, op basis van ons onderzoeksverslag, justitie in en zij doen vervolgens een inval bij de desbetreffende onderneming.
Via de rechtbank krijgt firma X na twee jaar een schadevergoeding toegekend van ruim negenhonderdenvijftigduizend euro. Bedrijf Y komt de klap van de beslaglegging op hun pand en bankrekeningen niet te boven en gaat vervolgens failliet.

Terug naar boven

Onderzoek naar vermiste personen

Bureau de Rijk is sinds 1987 gespecialiseerd in onderzoek naar vermiste personen.

De achttienjarige zoon van familie X is vermist. Zijn fiets is gevonden bij het Centraal Station. Er wordt aangifte gedaan door de ouders bij de politie.

Na twee weken schakelt de familie Bureau de Rijk in. Ze hebben het idee dat de politie niet echt veel aandacht besteedt aan hun zaak. Bureau de Rijk start direct een uitgebreid buurtonderzoek en plaatst een zoekopdracht binnen hun omvangrijke netwerk.† Dag en nacht rechercheren we, we observeren locaties en personen, waaronder vrienden, collegaís en familieleden en analyseren de verkregen informatie.††

Binnen enkele dagen is de zoon terecht. Hij is door een uitzendbureau gedetacheerd bij een bedrijf ergens in Nederland. Ze beschikken ook over het tijdelijke adres van de jongeman. De familie is enorm blij en respecteert het besluit van hun zoon dat hij even op zichzelf wil zijn.Terug naar boven

Onderzoek naar gezochte personen

Bureau de Rijk is sinds 1987 gespecialiseerd in het opsporen van gezochte personen.

De heer X heeft een financieel adviesbureau en heeft zich schuldig gemaakt aan malafide praktijken. Een cliŽnt van het bureau is door zijn handelen ernstig gedupeerd. X wacht een inval van justitie niet af en gaat er vandoor met naar verluidt een bedrag van circa vijfhonderdduizend† euro.

Gedupeerde schakelt Bureau de Rijk in. Wij plaatsen een zoekopdracht binnen ons omvangrijke (inter)nationale netwerk. Na drie weken van uitvoerig rechercheonderzoek, waarin wij getuigen horen, locaties en personen observeren, waaronder vrienden en familieleden,† traceren wij X op zijn zeiljacht in een Zuid- Franse badplaats.
Vervolgens brengen wij onze cliŽnten in contact met de plaatselijke deurwaarder. Wij controleren het jacht tot de deurwaarder er beslag op legt.Terug naar boven

Onderzoek naar onderverhuur, bewoning

Beheerder van beleggingsportefeuille verhuurt al zoín 20 jaar een appartement. Huurder heeft, nadat zijn kinderen op zich zelf zijn gaan wonen, zijn appartement opgesplitst in vier kleine appartement en verhuurt ze illegaal onder aan derden voor een aanzienlijke maandhuur. Beheerder heeft na tips hierover huurder gesommeerd hiermee te stoppen maar hij weigert dit. Hij ontkent en zegt dat er af en toe wat gasten bij hem verblijven. Beheerder zal het moeten bewijzen en schakelt Bureau de Rijk in om aan te tonen dat huurder de woning in strijd met het huurcontract onderverhuurt.

Wij† observeren de woning steekproefsgewijs gedurende een periode en stellen vast dat huurder inmiddels een andere woning bewoont en dat vier studenten de appartementen bewonen. We stellen vast dat zowel huurder als studenten gedurende deze periode vrijwel altijd de nacht doorbrachten in hun woning en er allerlei huishoudelijke handelingen verrichten zoals: vuilnis buitenzetten, schoonmaken, gordijnen openen/ sluiten, koken,† tuinnieren en gasten ontvangen. Ook verschaften zij zich toegang tot de woningen met behulp van een sleutel. Deskresearch brengt aan het licht dat betrokkenen hun woning gebruiken als woon- en correspondentieadres bij verschillende instanties. Verklaringen van omwonende/ getuigen completeren het geheel.

Hiermee acht de rechter de onderverhuur bewezen en beŽindigt hij het huurcontract.†††Terug naar boven

Installatie en verhuur (verborgen) geluid- en beeldopnameapparatuur

Bedrijf X heeft al geruime tijd voorraadtekorten in één van hun winkels. Intern onderzoek brengt hierover geen uitkomst.
Vervolgens schakelen zij Bureau de Rijk in. Wij komen tot de conclusie dat alleen met behulp van een verborgen camera de strafbare gedragingen aan het licht kunnen worden gebracht. Zorgvuldigheid is hierbij geboden omdat een verborgen camera al snel inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.
Normering omtrent het gebruik van verborgen camera's is vastgelegd bij de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Hierin wordt onder andere verplicht gesteld dat: E én week cameraobservatie levert vervolgens het bewijs op dat de bedrijfsleider geregeld buiten de openingstijden om een greep deed in de voorraden van de winkel. Vervolgens werd hij op basis van de beelden door ons gehoord en kwam aan het licht dat hij deze frauduleuze handelingen zeker al elf maanden verrichtte. Een schadebedrag werd vastgesteld en hij werd op staande voet ontslagen en ging tevens akkoord met een schuldbekentenis. Na twee jaar had hij het grootste gedeelte van de schade terugbetaald.

Terug naar boven

Forensisch onderzoek

Onderneming X werd geconfronteerd met uiterst geraffineerde fraude. Binnen het traject van afronding fabricage tot aan de levering winkels, werden er geregeld zeer kostbare producten ontvreemd. Het product bereikte via allerlei tussenstations in verschillende landen zijn eindstation. Tijdens dit traject werd de pallet met producten bij al deze tussenstations gewogen. De dieven wisten deze beveiligingsprocedure te omzeilen door het gewicht van de gestolen producten te vervangen door een bepaalde grondstof met exact hetzelfde gewicht. Pas bij het eindstation kwam men achter de fraude en was het moeilijk vast te stellen bij welk tussenstation en welk land de fraude was gepleegd.
Bureau de Rijk werd ingeschakeld en startte het onderzoek met een forensisch onderzoek. Dit bracht de fabrikant en de leverancier van de grondstof aan het licht. Mede hierdoor werd het ons mogelijk verschillende mogelijke dadergroepen uit te sluiten. Uitvoerig onderzoek en verhoren leverden uiteindelijk de daders op.

Terug naar boven